Zmiany w Ordynacji Podatkowej - od 1. lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny

Odsłony: 1013

Z dniem 1. lipca 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy – Ordynacja Podatkowa, na podstawie których podatnicy będą obowiązani do wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego.

Nowa metoda kontroli będzie zobowiązywała podatników do przesyłania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w ujednoliconej formie elektronicznej.

Nowa metoda kontroli obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Na ostatnim etapie legislacyjnym znajdują się kolejne zmiany przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług. W dniu 7 czerwca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa w każdej chwili może zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

Nowelizacja nakłada na podatników podatku od towarów i usług (za wyjątkiem podatników zwolnionych z VAT) obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej, przy użyciu programów komputerowych, ewidencji zawierającej dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Podatnicy będą mieli również obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT w strukturze JPK bez wezwania organu podatkowego. Dane trzeba będzie przesyłać za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.