Poniżej znajdują się najczęstsze pytania dot. jednolitych plików kontrolnych.

Celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie  elektronicznej  pozwalającej  na  skrócenie  czasu  wykonywanych  czynności, zmniejszenie  ich  uciążliwości,  a  w  efekcie  ograniczenia  ich  kosztów.  W  niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Zakres  danych  powinien  odpowiadać  zakresowi  czynności  sprawdzających  lub  kontroli. Pobierane  powinny  być  dane  wyłącznie  niezbędne  do  realizacji  celu  kontroli.  W  toku
postępowań  kontrolnych  wymagających  przetwarzania  największych  zbiorów  będą prowadzone uzgodnienia warunków technicznych przekazania i zabezpieczenia danych.

Księgi podatkowe i dowody księgowe podlegają zasadom archiwizacji. Dowody w formie elektronicznej  powinny  być  dostępne  na  żądanie  organu  podatkowego  i  odzwierciedlać oryginalne zapisy w księgach i dowodach.

Przekazanie danych będzie poprzedzone testami prawidłowości struktury pliku i poprawności zawartych  w  nim  danych.  W  przypadku  błędnych  danych zostaną  wskazane  konkretne pozycje, w tym również te, które były obowiązkowe, a nie zostały wypełnione. 

Możliwe  będzie  utworzenie  z  każdego  systemu  wykorzystywanego  do  ewidencji  zdarzeń w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, pliku JPK i przekazanie żądanych danych w formie wielu plików.

Wszystkie dane gromadzone w postępowaniach kontrolnych podlegają tajemnicy skarbowej oraz regułom wynikających z ochrony danych osobowych. Dla danych gromadzonych na podstawie  art.  193a  Ordynacji  podatkowej  zostaną  zastosowane  wszystkie  rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane dotychczas dla dowodów i deklaracji składanych drogą elektroniczną.

Będą  to  testy  weryfikujące  spójność,  dokładność  i  kompletność  ksiąg  i  deklaracji podatkowych. Podstawowymi testami będą testy weryfikujące wymogi formalne dla ksiąg, takie jak kolejna numeracja, luki i duplikaty zapisów. Właściwą grupę testów będą stanowić testy rzeczywiste, np. weryfikacja związku przychodów z kosztami ich uzyskania, ciągłości stosowania  zasad  rachunkowości  (np.  zasad  wyceny  aktywów  metodą  FIFO,  LIFO), prawidłowości stosowania stawek podatku od towarów i usług itp.